Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính và rút gọn:

Thực hiện phép tính và rút gọn:  

fraction numerator open parentheses x plus 1 close parentheses open parentheses x squared minus 2 x plus 1 close parentheses over denominator 6 x cubed plus 6 end fraction divided by fraction numerator x squared minus 1 over denominator 4 x squared minus 4 x plus 4 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Phân tích các đa thức thành nhân tử rồi rút gọn Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Phân tích các đa thức thành nhân tử rồi rút gọn

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG