Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính 8 − 3 ​ : 2 , 5 ta được kết quả là

Thực hiện phép tính  ta được kết quả là

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C.

Đáp án C.

1

Câu hỏi tương tự

Từ tỉ lệ thức 6 − 4 ​ = − 12 8 ​ không lập được tỉ lệ thức nào sau đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG