Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể) :

a. space 7 over 15 plus 6 over 5 b. space minus 1 comma 8 space divided by open parentheses 1 minus 7 over 10 close parentheses c. space fraction numerator negative 5 over denominator 7 end fraction cross times 2 over 13 plus fraction numerator negative 5 over denominator 7 end fraction cross times 3 over 13 minus 5 over 7 cross times 8 over 13

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: a) Thực hiện cộng hai phân số khác mẫu, ta quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi cộng tử với tử và giữ nguyên mẫu. b) Nhận thấy số chia là một phân số có mẫu số là 10, ta chuyển−1,8 về dạng phân số có mẫu số là 10. Sau đó thự hiện chia hai phân số. Muốn chia hai phân số ta lấy số bị chia nhân với phân số nghịch đảo của số chia. c) Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a.b+a.c+a.d=a.(b+c+d) Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

a) Thực hiện cộng hai phân số khác mẫu, ta quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi cộng tử với tử và giữ nguyên mẫu.

b) Nhận thấy số chia là một phân số có mẫu số là 10, ta chuyển −1,8 về dạng phân số có mẫu số là 10. Sau đó thự hiện chia hai phân số. Muốn chia hai phân số ta lấy số bị chia nhân với phân số nghịch đảo của số chia.

c) Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng :

a.b+a.c+a.d=a.(b+c+d)

Lời giải chi tiết:

 a. space 7 over 15 plus 6 over 5 equals 7 over 15 plus 18 over 15 equals 25 over 15 equals 5 over 3 b. space minus 1 comma 8 colon open parentheses 1 minus 7 over 10 close parentheses equals fraction numerator negative 18 over denominator 10 end fraction colon 3 over 10 equals fraction numerator negative 18 over denominator 10 end fraction cross times 10 over 3 equals negative 6 space c. space fraction numerator negative 5 over denominator 7 end fraction cross times 2 over 13 plus fraction numerator negative 5 over denominator 7 end fraction cross times 3 over 13 minus 5 over 7 cross times 8 over 13 equals fraction numerator negative 5 over denominator 7 end fraction cross times open parentheses 2 over 13 plus 3 over 13 plus 8 over 13 close parentheses equals fraction numerator negative 5 over denominator 7 end fraction cross times 1 equals fraction numerator negative 5 over denominator 7 end fraction 

1

Câu hỏi tương tự

Biết là hai góc A.Phụ nhau; B.Kề nhau; C.Bù nhau; D.Kề bù;

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG