Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính sau một cách hợp lí: 2 1 ​ − ( − 17 16 ​ ) + 5 4 ​ − ( − 9 4 ​ ) − 45 11 ​ + 34 19 ​ + 105 17 ​

Thực hiện phép tính sau một cách hợp lí:

R. Robo.Ctvx42

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2 1 ​ − ( − 17 16 ​ ) + 5 4 ​ − ( − 9 4 ​ ) − 45 11 ​ + 34 19 ​ + 105 17 ​ = 2 1 ​ + 17 16 ​ + 5 4 ​ + 9 4 ​ − 45 11 ​ + 34 19 ​ + 105 17 ​ = ( 2 1 ​ + 17 16 ​ + 34 19 ​ ) + ( 5 4 ​ + 9 4 ​ − 45 11 ​ ) + 105 17 ​ = 34 17 + 32 + 19 ​ + 45 36 + 20 − 11 ​ + 105 17 ​ = 34 68 ​ + 45 45 ​ + 105 17 ​ = 2 + 1 + 105 17 ​ = 3 105 17 ​

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: ∣ ∣ ​ x + 4 1 ​ ∣ ∣ ​ = 12 11 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG