Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính sau: a. b.

Thực hiện phép tính sau: 

a. 31 over 17 plus fraction numerator negative 5 over denominator 13 end fraction plus fraction numerator negative 8 over denominator 13 end fraction minus 14 over 17 

b. 7 5 over 11 minus left parenthesis 2 3 over 7 plus 3 5 over 11 right parenthesis  

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: a) Nhóm các số hạng có cùng mẫu số, rồi thực hiện cộng trừ các phân số có cùng mẫu số. b) Tách hỗn số thành hai phần: phần nguyên và phần phân số, rồi cộng phần nguyên với nhau, cộng phần phân số với nhau. Chú ý: Muốn cộng (trừ) hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng (trừ) tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số. Lời giải chi tiết: a) b)

Phương pháp giải:

a) Nhóm các số hạng có cùng mẫu số, rồi thực hiện cộng trừ các phân số có cùng mẫu số.

b) Tách hỗn số thành hai phần: phần nguyên và phần phân số, rồi cộng phần nguyên với nhau, cộng phần phân số với nhau. 

Chú ý: Muốn cộng (trừ) hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng (trừ) tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Lời giải chi tiết: 

a) 31 over 17 plus fraction numerator negative 5 over denominator 13 end fraction plus fraction numerator negative 8 over denominator 13 end fraction minus 14 over 17 equals open parentheses 31 over 17 minus 14 over 17 close parentheses plus open parentheses fraction numerator negative 5 over denominator 13 end fraction plus fraction numerator negative 8 over denominator 13 end fraction close parentheses equals 17 over 17 plus fraction numerator negative 13 over denominator 13 end fraction space equals 1 plus left parenthesis negative 1 right parenthesis equals 0 

b) 7 5 over 11 minus open parentheses 2 3 over 7 plus 3 5 over 11 close parentheses equals 7 plus 5 over 11 minus open parentheses 2 plus 3 over 7 plus 3 plus 5 over 11 close parentheses equals 7 plus 5 over 11 minus 2 minus 3 minus 3 over 7 minus 5 over 11 equals left parenthesis 7 minus 2 minus 3 right parenthesis plus open parentheses 5 over 11 minus 5 over 11 close parentheses minus 3 over 7 equals 2 plus 0 minus 3 over 7 equals 14 over 7 minus 3 over 7 equals 11 over 7
 

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính:

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG