Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tínhsau: ( 1 − i ) + ( 1 − i ) 2 + ( 1 − i ) 3 .

Thực hiện phép tính sau:
.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 1 − i ) + ( 1 − i ) 2 + ( 1 − i ) 3 = ( 1 − i ) + ( 1 − 1 − 2 i ) + ( 1 − 3 i + 3 i 2 − i 3 ) = − 3 i − 2 i − 2 = − 2 − 5 i .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số f ( x ) = 3 x 3 + 2 ​ − x trên đoạn [0 ; 2].

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG