Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính sau :

Thực hiện phép tính sau :

7 over 9 cross times open parentheses 1 1 over 6 minus 1 divided by 1 1 over 19 minus 1 over 15 close parentheses plus 4 2 over 5 divided by 24

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Thực hiện phép tính theo thứ tự: Trong ngoặc trước rồi đến nhân và chia sau đó cộng và trừ Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự: Trong ngoặc trước rồi đến nhân và chia sau đó cộng và trừ

Lời giải chi tiết: 

A equals space 7 over 9 cross times open parentheses 7 over 6 minus 1 divided by 20 over 19 minus 1 over 15 close parentheses plus 22 over 5 divided by 24 space equals 7 over 9 cross times open parentheses 7 over 6 minus 19 over 20 minus 1 over 15 close parentheses plus 22 over 5 cross times 1 over 24 space equals 7 over 9 cross times open parentheses 70 over 60 minus 57 over 60 minus 4 over 60 close parentheses plus 22 over 120 space equals 7 over 9 cross times 9 over 60 plus 11 over 60 equals 7 over 60 plus fraction numerator 11 over denominator 60 space end fraction equals 18 over 60 equals 3 over 10
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho A = {x ∈ N / 24 ⋮ x, 60 ⋮ x và 5 ≤ x ≤ 10}. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG