Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể) 5 1 ​ + 5 3 ​ : ( − 2 3 ​ )

 Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)

R. Robo.Ctvx14

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

5 1 ​ + 5 3 ​ : ( − 2 3 ​ ) = 5 1 ​ + 5 3 ​ ⋅ 3 − 2 ​ = 5 1 ​ − 5 2 ​ = 5 − 1 ​ .

.

2

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG