Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính : a) 6.1 0 4 + 7.1 0 2 + 8 b) 20 − 4 3 : 4 2 .5 + 201 8 0 c) 4. 5 2 − [ 5. 4 2 − ( 3 5 : 3 4 + 2. 5 2 ) ] ​ d) 35 + 37 + 39 + ... + 95

Thực hiện phép tính :

a) 

b) 

c) 

d) 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) 6.1 0 4 + 7.1 0 2 + 8 = 6.10000 + 7.100 + 8 = 60000 + 700 + 8 = 60708 b) 20 − 4 3 : 4 2 .5 + 201 8 0 = 20 – 4 . 5 + 1 = 20 – 20 + 1 = 1 c) 4. 5 2 − [ 5. 4 2 − ( 3 5 : 3 4 + 2. 5 2 ) ] ​ = 4. 25 – [5.16 – (3 + 2 . 25)] = 100 – [80 – 53] = 100 – 27 = 73 d)35 + 37 + 39 + . . . + 95 Số số hạng : (95 – 35) : 2 + 1 = 31 (số hạng) Tổng trên là : (35 + 95). 31 : 2 = 2015

a)  

= 6.10000 + 7.100 + 8

= 60000 + 700 + 8 = 60708

b)  

= 20 – 4 . 5 + 1 = 20 – 20 + 1 = 1

c)  

= 4. 25 – [5.16 – (3 + 2 . 25)] 

= 100 – [80 – 53] = 100 – 27 = 73 

d) 35 + 37 + 39 + . . . + 95
Số số hạng : (95 – 35) : 2 + 1 = 31 (số hạng)
Tổng trên là : (35 + 95). 31 : 2 = 2015

3

Câu hỏi tương tự

Tính số học sinh của lớp 6A.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG