Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính : a) 5 69 : 5 67 – 3 40 : 3 39 b) 155 – [2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )] c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300

Thực hiện phép tính :

a) 569 : 567 – 340 : 339

b) 155 – [2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )]

c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300

P. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) 5 69 : 5 67 – 3 40 : 3 39 = 5 2 – 3 1 = 25 – 3 = 22 b) 155 – [ 2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )] = 155 – [ 2 . 9 . 8 ] = 155 – 144 = 11 c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300 = (37 . 143 + 37.57) + 1300 = 37.(143+ 57) + 1300 = 37. 200 + 1300 = 7400 + 1300 = 8700.

 

a) 569 : 567 – 340 : 339 = 52 – 31 = 25 – 3 = 22

b) 155 – [ 2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )]

= 155 – [ 2 . 9 . 8 ] = 155 – 144 = 11

c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300

= (37 . 143 + 37.57) + 1300

= 37.(143+ 57) + 1300

= 37. 200 + 1300

= 7400 + 1300

= 8700.

2

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG