Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính : a) [ 316 – ( 25 . 4 + 16 )] : 8 – 24 b) | -15| + (-27) + 8 + | - 23| c) 5 8 : 5 6 + 2 2 . 3 3 - 2010 0

Thực hiện phép tính :

a) [ 316 – ( 25 . 4 + 16 )] : 8 – 24

b) | -15| + (-27) + 8 + | - 23|

c) 58 : 56 + 22 . 33 - 20100

P. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) [ 316 – ( 25 . 4 + 16 )] : 8 – 24 =( 316 – 116 ) : 8 – 24 = 200 ∶ 8 – 24 = 25 – 24 = 1 b) | -15| + (-27) + 8 + | - 23| = 15 – 27 + 8 + 23 = 19 c) 5 8 : 5 6 + 2 2 . 3 3 – 2010 0 = 52 + 4 . 27 – 1 = 25 + 108 – 1 = 132

a) [ 316 – ( 25 . 4 + 16 )] : 8 – 24

=( 316 – 116 ) : 8 – 24 = 200 ∶ 8 – 24 = 25 – 24 = 1

b) | -15| + (-27) + 8 + | - 23|

= 15 – 27 + 8 + 23 = 19

c) 58 : 56 + 22 . 33 – 20100 = 52 + 4 . 27 – 1 = 25 + 108 – 1 = 132

1

Câu hỏi tương tự

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 5 cm. a) Tính AB b) Lấy điểm C thuộc tia đối của tia BA sao cho BC = 2cm. Chứng tỏ B là trung điểm của AC. c) Lấy điểm M là trung điểm c...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG