Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính: a) 25 –[ 50 – ( 2 3 . 17 – 2 3 . 14 )] b) |-128| : [ 45 2 – ( 2010 – 2008 0 . 1 2010 )]

 Thực hiện phép tính:

a) 25 –[ 50 – ( 23 . 17 – 23 . 14 )]

b) |-128| : [ 452 – ( 2010 – 20080 . 12010 )]

P. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) 25 –[ 50 – ( 2 3 . 17 – 2 3 . 14 )] = 25 – ( 50 – 2 3 . 3 ) = 25 – ( 50 – 24 ) = 25 – 26 = -1 b) |-128| : [ 45 2 – ( 2010 - 2008 0 . 1 2010 )] = 128 : [ 2025 – ( 2010 – 1 . 1 )] = 128 : ( 2025 – 2009 ) = 128 : 16 = 8

a) 25 –[ 50 – ( 23 . 17 – 23 . 14 )]

= 25 – ( 50 – 23 . 3 ) = 25 – ( 50 – 24 )

= 25 – 26 = -1

b) |-128| : [ 452 – ( 2010 - 20080 . 12010 )]

= 128 : [ 2025 – ( 2010 – 1 . 1 )] = 128 : ( 2025 – 2009 ) = 128 : 16 = 8

1

Câu hỏi tương tự

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho ∠xOy = 50 0 , ∠xOz = 130 0 a) Tính số đo góc yOz b) Gọi Ot là phân giác góc yOz. Tính số đo góc xOt c) Vẽ ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG