Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính: 24 11 ​ − 41 5 ​ + 24 13 ​ + 0 , 5 − 41 36 ​

Thực hiện phép tính:

R. Roboctvx118

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

11 over 24 minus 5 over 41 plus 13 over 24 plus 0 , 5 minus 36 over 41  equals open parentheses 11 over 24 plus 13 over 24 close parentheses minus open parentheses 5 over 41 plus 36 over 41 close parentheses plus 0 , 5 equals 1 minus 1 plus 0 , 5 equals 0 , 5

1

Câu hỏi tương tự

Viết các tích sau thành thương : − 5. 9 4 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG