Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính: A = − 3 2 x ​ ( 15 x − 6 y )

Thực hiện phép tính:

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A = − 3 2 x ​ ⋅ 15 x + ( − 3 2 x ​ ) ( − 6 y ) A = − 10 x 2 + 4 x y

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn rồi tính giá trị các biểu thức 5 x ( x − 4 y ) − 4 y ( y − 5 x ) với x = 5 − 1 ​ ; y = − 2 1 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG