Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính: A = 24 9 ​ − 41 7 ​ + 24 15 ​ + 0 , 75 − 41 34 ​

Thực hiện phép tính: 

R. Roboctvx125

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A = 24 9 ​ − 41 7 ​ + 24 15 ​ + 0 , 75 − 41 34 ​ = ( 24 9 ​ + 24 15 ​ ) − ( 41 7 ​ + 41 34 ​ ) + 4 3 ​ = 1 − 1 + 4 3 ​ = 4 3 ​

1

Câu hỏi tương tự

Tim x thỏa mãn: 3 ∣ ∣ ​ 1 − 2 1 ​ x ∣ ∣ ​ = 5 4 ​ ( 4 x − 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG