Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính: ( 2 x 2 y 4 − 15 x y 2 ) : 5 x y 2 − 5 2 ​ x y 2

Thực hiện phép tính:

      

R. Roboteacher91

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ : ( 2 x 2 y 4 − 15 x y 2 ) : 5 x y 2 − 5 2 ​ x y 2 = ( 2 x 2 y 4 : 5 x y 2 ) − ( 15 x y 2 : 5 x y 2 ) − 5 2 ​ x y 2 = 5 2 ​ x y 2 − 3 − 5 2 ​ x y 2 = − 3

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức: a. (6x + 1) 2 + (6x – 1) 2 – 2(1 + 6x)(6x – 1) b. 3(2 2 + 1)(2 4 + 1)(2 8 + 1)(2 16 + 1)

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG