Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép tính: 4 x 2 − x 2 x + 4 ​ : 1 − 4 x x 2 + 2 x ​

Thực hiện phép tính:

R. Roboteacher132

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4 x 2 − x 2 x + 4 ​ : 1 − 4 x x 2 + 2 x ​ = x ( 4 x − 1 ) 2 ( x + 2 ) ​ : 1 − 4 x x ( x + 2 ) ​ = x ( 4 x − 1 ) 2 ( x + 2 ) ​ . x ( x + 2 ) 1 − 4 x ​ = x 2 ( 4 x − 1 ) ( x + 2 ) 2 ( x + 2 ) ( 1 − 4 x ) ​ = − x 2 2 ​

5

Câu hỏi tương tự

Thực hiện các phép tính x 3 + 3 x 2 − 10 x x 3 + 6 x 2 − 25 ​ − 2 x − x 2 x + 5 ​

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG