Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép nhân.

Thực hiện phép nhân.

left parenthesis straight x minus 5 right parenthesis open parentheses negative straight x squared plus straight x plus 1 close parentheses

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

left parenthesis x minus 5 right parenthesis left parenthesis negative x squared plus x plus 1 right parenthesis equals negative x squared times x plus x times x plus 1 times x minus x squared times left parenthesis negative 5 right parenthesis plus x times left parenthesis negative 5 right parenthesis plus 1 times left parenthesis negative 5 right parenthesis equals negative x cubed plus x squared plus x plus 5 x squared minus 5 x minus 5 equals negative x cubed plus open parentheses x squared plus 5 x squared close parentheses plus left parenthesis x minus 5 x right parenthesis minus 5 equals negative x cubed plus 6 x squared minus 4 x minus 5

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính b) ( x + 1) 2 + ( x − 2 )( x + 3) − 4x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG