Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép nhân. ( − 5 x + 2 ) ( − 3 x − 4 )

Thực hiện phép nhân.

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( − 5 x + 2 ) ( − 3 x − 4 ) = − 5 x ⋅ ( − 3 x ) + 2 ⋅ ( − 3 x ) + ( − 5 x ) ⋅ ( − 4 ) + 2 ⋅ ( − 4 ) = 15 x 2 − 6 x + 20 x − 8 = 15 x 2 + 14 x − 8

2

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: a. x 3 – 3x 2 – 4x + 12 b. x 4 – 5x 2 + 4 c. (x + y + z) 3 – x 3 – y 3 – z 3

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG