Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện phép chia cho ta được kết quả nào sau đây? A. B. C. D.

Thực hiện phép chia x to the power of 300 cho open parentheses negative x to the power of 250 close parentheses ta được kết quả nào sau đây?

A. negative x to the power of 550

B. negative x to the power of 50

C. x to the power of negative 50 end exponent

D. x to the power of 50

  1. negative x to the power of 550

  2. negative x to the power of 50

  3. x to the power of negative 50 end exponent

  4. x to the power of 50

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: B.

Đáp án đúng: B. negative x to the power of 50

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết: x ( 3 x − 5 ) + ( 6 x 5 − 4 x 4 + 10 x 3 ) : ( − 2 x 3 ) = 1 ( x  = 0 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG