Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện các phép tính x 3 + 3 x 2 − 10 x x 3 + 6 x 2 − 25 ​ − 2 x − x 2 x + 5 ​

Thực hiện các phép tính

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

= = = = = = ​ x 3 + 3 x 2 − 10 x x 3 + 6 x 2 − 25 ​ − 2 x − x 2 x + 5 ​ x ( x 2 + 3 x − 10 ) x 3 + 6 x 2 − 25 ​ − x ( 2 − x ) x + 5 ​ x ( x − 2 ) ( x + 5 ) x 3 + 6 x 2 − 25 ​ + x ( x − 2 ) x + 5 ​ x ( x − 2 ) ( x + 5 ) x 3 + 6 x 2 − 25 + ( x + 5 ) 2 ​ x ( x − 2 ) ( x + 5 ) x 3 + 6 x 2 − 25 + x 2 + 10 x + 25 ​ x ( x − 2 ) ( x + 5 ) x 3 + 7 x 2 + 10 x ​ x ( x − 2 ) ( x + 5 ) x ( x + 2 ) ( x + 5 ) ​ ​ = x + 2

4

Câu hỏi tương tự

Tìm đa thức A, biết rằng: x 2 + 2 x 4 x 2 − 16 ​ = x A ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG