Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện các phép tính (Tính hợp lý nếu có thể):

Thực hiện các phép tính (Tính hợp lý nếu có thể):

 a. space fraction numerator negative 4 over denominator 3 end fraction minus fraction numerator 7 over denominator negative 6 end fraction plus 1 half b. space 8 over 7 plus 4 over 7 cross times fraction numerator negative 6 over denominator 11 end fraction minus 4 over 7 cross times 5 over 11 c. space 5 3 over 7 minus open parentheses 4 3 over 7 plus 1 close parentheses d. space 1 5 over 15 cross times 0 comma 75 minus open parentheses 11 over 20 plus 25 percent sign close parentheses colon 3 over 5

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: a) Viết các phân số có mẫu số dương, rồi quy đồng mẫu số 3 phân số với MSC là 6. b) Thực hiện theo thứ tự ưu tiên, nhân chia trước cộng trừ sau, nhóm ra ngoài, rồi thực hiện phép tính theo thứ tự ưu tiên. c) Viết hỗn số về dạng tổng của phần nguyên + phần phân số, rồi phá ngoặc, trước dấu ngoặc tròn là dấu trừ, ta đổi dấu tất cả các số hạng ở trong ngoặc, rồi sau đó thực hiện cộng trừ các số tự nhiên với nhau, phân số với nhau để việc tính toán đơn giản hơn. Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

a) Viết các phân số có mẫu số dương, rồi quy đồng mẫu số 3 phân số với MSC là 6.

b) Thực hiện theo thứ tự ưu tiên, nhân chia trước cộng trừ sau, nhóm 4 over 7 ra ngoài, rồi thực hiện phép tính theo thứ tự ưu tiên.

c) Viết hỗn số về dạng tổng của phần nguyên + phần phân số, rồi phá ngoặc, trước dấu ngoặc tròn là dấu trừ, ta đổi dấu tất cả các số hạng ở trong ngoặc, rồi sau đó thực hiện cộng trừ các số tự nhiên với nhau, phân số với nhau để việc tính toán đơn giản hơn.

Lời giải chi tiết:

a. space fraction numerator negative 4 over denominator 3 end fraction minus fraction numerator 7 over denominator negative 6 end fraction plus 1 half equals fraction numerator negative 4 over denominator 3 end fraction plus 7 over 6 plus 1 half equals fraction numerator negative 8 over denominator 6 end fraction plus 7 over 6 plus 3 over 6 equals fraction numerator negative 8 plus 7 plus 3 over denominator 6 end fraction equals 2 over 6 equals 1 third

b. space 8 over 7 plus 4 over 7 cross times fraction numerator negative 6 over denominator 11 end fraction minus 4 over 7 cross times 5 over 11 equals 8 over 7 plus 4 over 7 cross times open parentheses fraction numerator negative 6 over denominator 11 end fraction minus 5 over 11 close parentheses equals 8 over 7 plus 4 over 7 cross times left parenthesis negative 1 right parenthesis equals 4 over 7 

c. space 5 plus 3 over 7 minus open parentheses 4 3 over 7 plus 1 close parentheses equals 5 plus 3 over 7 minus open parentheses 4 plus 3 over 7 plus 1 close parentheses equals 5 plus 3 over 7 minus 4 minus 3 over 7 minus 1 equals open parentheses 5 minus 4 minus 1 close parentheses plus open parentheses 3 over 7 minus 3 over 7 close parentheses equals 0 

1 5 over 15 cross times 0 comma 75 minus open parentheses 11 over 20 plus 25 percent sign close parentheses colon 3 over 5 equals 20 over 15 cross times 3 over 4 minus open parentheses 11 over 20 plus 5 over 20 close parentheses cross times 5 over 3 equals 1 minus 3 over 4 cross times 5 over 3 equals 1 minus 5 over 4 equals fraction numerator negative 1 over denominator 4 end fraction 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tính:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG