Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện các phép tính sau : a) 17.70 + 17.45 – 17.15 b) ( 2018 − 2010 ) 2 + 3 15 : 3 12 – 201 9 0 c) 320 – 2.{389 – [ 6 3 + (15.5 – 32)]}

Thực hiện các phép tính sau :
a) 17.70 + 17.45 – 17.15
b)  +  :  – 
c) 320 – 2.{389 – [ + (15.5 – 32)]}

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích


 

2

Câu hỏi tương tự

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho ∠xOy = 50 0 , ∠xOz = 130 0 a) Tính số đo góc yOz b) Gọi Ot là phân giác góc yOz. Tính số đo góc xOt c) Vẽ ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG