Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện các phép tính sau: a. b.

Thực hiện các phép tính sau:

a. open square brackets 400 minus open parentheses 40 colon 2 cubed plus 3 cross times 5 cubed close parentheses close square brackets divided by 5  

b. fraction numerator 22 squared minus 11 squared over denominator 11 end fraction  

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Thực hiện phép tính theo thứ tự: - Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa ta thực hiện phép tính nâng lên lũy thừa trước rồi đến nhân và chia, cuối cùng đến cộng và trừ. -Nếu trong biểu thức có chứa dấu ngoặc: Ngoặc tròn (), ngoặc vuông [ ], ngoặc nhọn { } ta thực hiện phép tính trong dấu ngoặc tròn trước, rồi thực hiện phép tính trong dấu ngoặc vuông, cuối cùng thực hiện phép tính trong dấu ngoặc nhọn. Lời giải chi tiết: Ta có: b.

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự: 

- Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa ta thực hiện phép tính nâng lên lũy thừa trước rồi đến nhân và chia, cuối cùng đến cộng và trừ.

-Nếu trong biểu thức có chứa dấu ngoặc: Ngoặc tròn (), ngoặc vuông [ ], ngoặc nhọn { } ta thực hiện phép tính trong dấu ngoặc tròn trước, rồi thực hiện phép tính trong dấu ngoặc vuông, cuối cùng thực hiện phép tính trong dấu ngoặc nhọn.

Lời giải chi tiết: 


Ta có: 

open square brackets 400 minus open parentheses 40 colon 2 cubed plus 3 cross times 5 cubed close parentheses close square brackets divided by 5 

equals 400 over 5 minus left parenthesis fraction numerator 40 over denominator 8 cross times 5 end fraction plus fraction numerator 3 cross times 5 cubed over denominator 5 end fraction right parenthesis equals 4 

b. fraction numerator 22 squared minus 11 squared over denominator 11 end fraction equals open parentheses 2 cross times 11 close parentheses squared over 11 minus 11 over 11 equals 4 cross times 11 minus 11 equals 33 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tập hợp . Chọn câu sai .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG