Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

thực hiện các phép tính sau: 6. ( − 3 2 ​ ) 3 − 3 ( − 3 2 ​ ) 2 − 2 ( − 3 2 ​ ) + 8

thực hiện các phép tính sau: 

R. Robo.Ctvx42

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

6. ( − 3 2 ​ ) 3 − 3 ( − 3 2 ​ ) 2 − 2 ( − 3 2 ​ ) + 8 = 6. ( − 27 8 ​ ) − 3. 9 4 ​ + 3 4 ​ + 8 = − 9 16 ​ − 3 4 ​ + 3 4 ​ + 8 = 9 − 16 + 72 ​ = 9 56 ​ = 6 9 2 ​

1

Câu hỏi tương tự

thực hiện các phép tính sau: [ 6. ( − 3 1 ​ ) 2 − 3 ( − 3 1 ​ ) + 1 ] : ( − 3 1 ​ − 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG