Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Thực hiện các phép tính:

Thực hiện các phép tính: 

a. space fraction numerator a b plus b squared over denominator 9 end fraction divided by fraction numerator b squared over denominator 3 a end fraction b. space open parentheses fraction numerator a plus b over denominator a minus b end fraction minus fraction numerator a minus b over denominator a plus b end fraction close parentheses divided by open parentheses fraction numerator a plus b over denominator a minus b end fraction minus 1 close parentheses 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Thực hiện phép tính theo thứ tự: Trong ngoặc rồi đến nhân chia trước, cộng trừ sau Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự: Trong ngoặc rồi đến nhân chia trước, cộng trừ sau

Lời giải chi tiết: 


 

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 2x 3 - 3x 2 b) x 2 + 5xy + x + 5y c) x 2 - 36 + 4xy + 4y 2

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG