Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tam thức nào dưới đây luôn dương với mọi giá trị của ?

Tam thức nào dưới đây luôn dương với mọi giá trị của x ?

  1.  

  2.  

  3.  

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tam thức luôn dương với mọi giá trị của phải có nên Chọn C.

Tam thức luôn dương với mọi giá trị của  x phải có    nên Chọn C.

13

Câu hỏi tương tự

Nghiệm của bất phương trình là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG