Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tam giác MNP vuông tại M có đường cao MH. Biết MH = 2; NH = 1, x là độ dài MP, ta có: A. x = 4 B. x = C. x = D. x =

Tam giác MNP vuông tại M có đường cao MH. Biết MH = 2; NH = 1, x là độ dài MP, ta có:

A. x = 4         B. x = square root of 6         C. x = 2 square root of 5         D. x = 3 square root of 5

  1. x = 4 

  2. x = square root of 6 

  3. x = 2 square root of 5 

  4. x = 3 square root of 5

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C.x =

Đáp án C. x = 2 square root of 5 

3

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG