Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tam giác MNP có các góc thỏa mãn điều kiện: 3 ( cos N + 2 sin P ) + 4 ( sin N + 2 cos P ) = 15. Chứng minh MNP là tam giác vuông.

Tam giác MNP có các góc thỏa mãn điều kiện: 

 Chứng minh MNP là tam giác vuông.

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hệ thức đã cho viết thành: ( 3 cos N + 4 sin N ) + ( 6 sin N + 8 cos P ) = 15. Biết ( 3 cos N + 4 sin N ) 2 ≤ ( 32 + 42 ) ( cos 2 N + sin 2 N ) ≤ ( 9 + 16 ) .1 = 25 Nên 3 cos N + 4 sin N ≤ 5 ( 1 ) Tương tự ta có: ( 6 sin N + 8 cos P ) 2 = ( 6 2 + 8 2 ) ( sin 2 P + cos 2 P ) ≤ ( 36 + 64 ) .1 = 100 Nên ( 6 sin N + 8 cos P ) ≤ 10 ( 2 ) Từ (1) và (2) ta suy ra vế trái của hệ thức đã cho ≤ 15. Dấu "=" xảy ra khi: 3 cos N + 4 sin N = 5 3 cos N ​ = 4 sin N ​ hay t g N = 3 4 ​ ( 3 ) và 6 sin P + 8 cos P = 10 6 sin P ​ = 8 cos P ​ hay t g P = 4 3 ​ ( 4 ) So sánh (3) và (4) ta có: t g N = 3 4 ​ = 4 3 ​ 1 ​ = t g P 1 ​ = co t g P Do đó, N và P là hai góc phụ nhau ( t g N = co t g P ) nên N + P = 9 0 ∘ . Vậy tam giác MNP là tam giác vuông, vuông góc tại đỉnh M.

Hệ thức đã cho viết thành: 

Biết 

Nên 

Tương tự ta có: 

Nên  

Từ (1) và (2) ta suy ra vế trái của hệ thức đã cho 

Dấu "=" xảy ra khi:  

 hay 

và  

 hay 

So sánh (3) và (4) ta có: 

Do đó, N và P là hai góc phụ nhau  nên  Vậy tam giác MNP là tam giác vuông, vuông góc tại đỉnh M.

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: 1 + sin 2 x + cos 3 2 x = 2 3 ​ sin 4 x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG