Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ta xếp có thứ tự 5 quyển sách Toán, 4 quyển sách lí và 3 quyển sách hoá trên cùng một giá sách. Số cách xếp để các quyển sách cùng môn cạnh nhau là:

Ta xếp có thứ tự 5 quyển sách Toán, 4 quyển sách lí và 3 quyển sách hoá trên cùng một giá sách.

Số cách xếp để các quyển sách cùng môn cạnh nhau là:

  1. 120000.

  2. 110000

  3. 103680

  4. 51840 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.103680 Số cách xếp bộ môn: 3!=6 (cách). Số cách xếp quyển sách Toán cạnh nhau: 5!=120 (cách). Số cách xếp 4 quển sách lí cạnh nhau: 4! = 24 (cách). Số cách xếp 3 quyển sách hoá cạnh nhau: 3! = 6 (cách). Số cách xếp để các quyển sách cùng môn cạnh nhau là: 6.120.24.6 = 103680 (cách).

ĐÁP ÁN C. 103680

Số cách xếp bộ môn: 3!=6(cách).
Số cách xếp quyển sách Toán cạnh nhau: 5!=120 (cách).

Số cách xếp 4 quển sách lí cạnh nhau: 4!= 24 (cách).

Số cách xếp 3 quyển sách hoá cạnh nhau: 3!= 6 (cách).

Số cách xếp để các quyển sách cùng môn cạnh nhau là: 6.120.24.6=103680 (cách).

2

Câu hỏi tương tự

V é xe bu ý t c ó d ạ ng v ớ i a , b , c , d , e , f ∈{0,1,2,…,9} . M ộ t v é nh ư tr ê n th ỏ a m ã n đ i ề u ki ệ n a + b + c = d + e + f đượ c g ọ i l à "v é h ạ nh ph ú c". Tính số vé hạnh phúc

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG