Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ta xếp 5 quả cầu trắng và 5 quả cầu xanh vào 10 vị trí xếp theo một dãy sao cho các quả cầu cùng màu không được cạnh nhau. Số cách xếp là

Ta xếp 5 quả cầu trắng và 5 quả cầu xanh vào 10 vị trí xếp theo một dãy sao cho các quả cầu cùng màu không được cạnh nhau. Số cách xếp là

  1. 10!

  2. 14400

  3. 5!´ 2

  4. 28800 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 28800 Giả sử 10 vị trí được đánh số thứ tự là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TH1: Xếp 5 quả cầu xanh ở vị trí 2, 4, 6, 8, 10 có 5! = 120 cách Xếp 5 quả cầu trắng ở các vị trí 1, 3, 5, 7, 9 có 5! = 120 cách. Theo quy tắc nhân ta có: 120 ´ 120 = 14400 cách. TH2: Xếp 5 quả cầu trắng ở vị trí 2,4,6,8,10 có 5! = 120 cách Xếp 5 quả cầu trắng ở các vị trí 1, 3, 5, 7, 9 có 5! = 120 cách. Theo quy tắc nhân ta có: 120 ´ 120 = 14400 cách. Vậy có: 28800 cách xếp theo yêu cầu bài toán

 ĐÁP ÁN D. 28800 

Giả sử 10 vị trí được đánh số thứ tự là

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

TH1: Xếp 5 quả cầu xanh ở vị trí 2, 4, 6, 8, 10 có 5!=120 cách

 

Xếp 5 quả cầu trắng ở các vị trí 1, 3, 5, 7, 9 có 5!=120 cách.

Theo quy tắc nhân ta có: 120´120=14400 cách.

TH2: Xếp 5 quả cầu trắng ở vị trí 2,4,6,8,10 có 5!=120 cách

Xếp 5 quả cầu trắng ở các vị trí 1, 3, 5, 7, 9 có 5!=120 cách.

Theo quy tắc nhân ta có: 120´120=14400 cách.

Vậy có: 28800 cách xếp theo yêu cầu bài toán

 

3

Câu hỏi tương tự

Cho A là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập A. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 13và có chữ số tận cùng bằng 2.

77

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG