Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ta thả nổi trên mặt nước một que diêm dài 4cm. Bây giờ ta nhỏ rượu vào nước ở một phía dưới của que diêm ta thấy que diêm dịch chuyển về phía kia. Hãy giải thích hiện tượng và tính công làm que diêm dịch chuyển tịnh tiến 2 cm. Cho biết σ(nước)=72,8.10−3N/m;σ (rượu) = 24,1.10 -3 N/m

Ta thả nổi trên mặt nước một que diêm dài 4cm.  Bây giờ ta nhỏ rượu vào nước ở một phía dưới của que diêm ta thấy que diêm dịch chuyển về phía kia.  Hãy giải thích hiện tượng và tính công làm que diêm dịch chuyển tịnh tiến 2 cm. Cho biết σ(nước)=72,8.10−3N/m;σ (rượu) = 24,1.10-3N/m

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lực căng bề mặt của nước lớn hơn lực căng bề mặt của rượu. Lực căng bề mặt của nước thực hiện công dương A 1 = 0,0728.0,04.0,02 = 582,4.10 -7 J. Lực căng bề mặt của rượu thực hiện công âm A 2 = -0,0241.0,04.0,02 = -192,8.10 -7 J. Vậy công tổng cộng là :A = 582,4.10 -7 -192,8.10 -7 = 389,6.10 -7 J.

Lực căng bề mặt của nước lớn hơn lực căng bề mặt của rượu. Lực căng bề mặt của nước thực hiện công dương A1 = 0,0728.0,04.0,02 = 582,4.10-7J. Lực căng bề mặt của rượu thực hiện công âm A2 = -0,0241.0,04.0,02 = -192,8.10-7J.

Vậy công tổng cộng là :A = 582,4.10-7-192,8.10-7 = 389,6.10-7J.

1

Câu hỏi tương tự

Hòa tan đều 0,03g muối ăn NaCl vào trong 10 lít nước . Nếu ta múc ra 5cm 3 nước đó thì có bao nhiêu phân tử muối trong đó?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG