Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ta có x 2 – 7xy + 10y 2 = (x – 2y)(…). Biểu thức thích hợp điền vào dấu … là A. x + 5y B. x – 5y C. 5y – x D. 5y + 2x

Ta có x2 – 7xy + 10y2 = (x – 2y)(…). Biểu thức thích hợp điền vào dấu … là

A. x + 5y    

B. x – 5y    

C. 5y – x    

D. 5y + 2x

  1. x + 5y    

  2. x – 5y    

  3. 5y – x    

  4. 5y + 2x

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có x 2 – 7xy + 10y 2 = x 2 – 2xy – 5xy + 10y 2 = (x 2 – 2xy) – (5xy – 10y 2 ) = x(x – 2y) – 5y(x – 2y) = (x – 2y)(x – 5y) Vậy ta cần điền x – 5y Đáp án cần chọn là: B. x – 5y

Lời giải

Ta có x2 – 7xy + 10y2 = x2 – 2xy – 5xy + 10y2

          = (x2 – 2xy) – (5xy – 10y2)

          = x(x – 2y) – 5y(x – 2y)

          = (x – 2y)(x – 5y)

Vậy ta cần điền x – 5y

Đáp án cần chọn là: B.  x – 5y    

1

Câu hỏi tương tự

Chọn câu trả lời đúng: Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử là:

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG