Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ta có (x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) – 24 = (x 2 + 7x + a)(x 2 + 7x + b) với a, b là các số nguyên và a < b. Khi đó a – b bằng A. 10 B. 14 C. -14 D. -10

Ta có (x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) – 24 = (x2 + 7x + a)(x2 + 7x + b) với a, b là các số nguyên và a < b. Khi đó a – b bằng

A. 10          

B. 14          

C. -14         

D. -10

  1. 10 

  2. 14

  3. - 14

  4. - 10

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có T = (x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) – 24 = [(x + 2)(x + 5)].[(x + 3)(x + 4)] – 24 = (x 2 + 7x + 10).(x 2 + 7x + 12) – 24 Đặt x 2 + 7x + 11= t, ta được T = (t – 1)(t + 1) – 24 = t 2 – 1 – 24 = t 2 – 25 = (t – 5)(t + 5) Thay t = x 2 + 7x + 11, ta được T = (t – 5)(t + 5) = (x 2 + 7x + 11 – 5)( x 2 + 7x + 11 + 5) = (x 2 + 7x + 6)( x 2 + 7x + 16) Suy ra a = 6; b = 16 ⇒ a – b = -10 Đáp án cần chọn là: D. - 10

Lời giải

Ta có T = (x + 2)(x + 3)(x + 4)(x + 5) – 24

          = [(x + 2)(x + 5)].[(x + 3)(x + 4)] – 24

          = (x2 + 7x + 10).(x2 + 7x + 12) – 24

Đặt x2 + 7x + 11= t, ta được

T = (t – 1)(t + 1) – 24 = t2 – 1 – 24 = t2 – 25 = (t – 5)(t + 5)

Thay t = x2 + 7x + 11, ta được

T = (t – 5)(t + 5) = (x2 + 7x + 11 – 5)( x2 + 7x + 11 + 5)

= (x2 + 7x + 6)( x2 + 7x + 16)

Suy ra a = 6; b = 16 ⇒ a – b = -10

Đáp án cần chọn là: D. - 10

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: M = 3xyz + x ( y 2 + z 2 ) + y ( x 2 + z 2 ) + z ( x 2 + y 2 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG