Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

T ừ t ậ p h ợ p c á c s ố t ự nhi ê n c ó 5 ch ữ s ố m à c á c ch ữ số đề u kh á c 0, lấ y ngẫu nhi ê n 1 s ố . T í nh x á c su ấ t để lấ y đượ c s ố c ó m ặ t đú ng 3 ch ữ s ố kh á c nhau.

T tp hp các s t nhiên có 5 ch s mà các ch số đều khác 0, lấy ngẫu nhiên 1 s. Tính xác sut để lấy được s có mt đúng 3 ch s khác nhau.

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

S ố c á c s ố t ự nhi ê n g ồ m 5 ch ữ s ố m à c á c ch ữ s ố đề u kh á c 0 c ó : 9 5 s ố . S ố ph ầ n t ử c ủ a kh ô ng gian m ẫ u: ∣ Ω ∣ = 9 5 Bi ế n c ố A : l ấ y đượ c s ố c ó m ặ t đú ng 3 ch ữ s ố kh á c nhau. + Chọnra 3 ch ữ s ố t ừ 9 ch ữ s ố 1 , 2 , 3 , … , 9 Gi ả s ử 3 s ố đượ c ch ọ n l à a , b , c . V ì s ố c ầ n t ì m c ó 5 ch ữ s ố m à ch ỉ c ó m ặ t đú ng 3 ch ữ s ố kh á c nhau n ê n ta c ó c á c tr ườ ng h ợ p sau: +Tr ườ ng h ợ p 1: a xu ấ t hi ệ n 3 l ầ n; b v à c xu ấ t hi ệ n 1 l ầ n: C 5 3 ​ ⋅ 2 ! = 20 s ố . T ươ ng t ự khi b v à c xu ấ t hi ệ n 3 l ầ n th ì m ỗ i tr ườ ng h ợ p đó cũ ng th à nh l ậ p đượ c 20 s ố . +Tr ườ ng h ơ p 2: a xu ấ t hi ệ n 2 l ầ n; b xu ấ t hi ệ n 2 l ầ n v à c xu ấ t hi ệ n 1 l ầ n: C 5 2 ​ ⋅ C 3 2 ​ ⋅ 1 = 30 s ố . +Tr ườ ng h ợ p 3: a xu ấ t hi ệ n 2 l ầ n; b xu ấ t hi ệ n 1 l ầ n v à c xu ấ t hi ệ n 2 l ầ n: C 5 2 ​ ⋅ C 3 2 ​ ⋅ 1 = 30 s ố . +Tr ườ ng h ợ p 4: a xu ấ t hi ệ n 1 l à n; b v à c m ỗ i s ố xu ấ t hi ệ n 2 l à n: C 5 2 ​ ⋅ C 3 2 ​ ⋅ 1 = 30 s ố . Do đó : ∣ A ∣ = ( 20 ⋅ 3 + 30 ⋅ 3 ) ⋅ C 9 3 ​ = 12600 . Vậy P A ​ = 9 5 12600 ​ = 6561 1400 ​ Ch ọ n đá p á n (C)

S các s t nhiên gm 5 ch s mà các ch s đều khác 0 có:  s.
S phn t ca không gian mu:
Biến c A : ly được s có mt đúng 3 ch s khác nhau.
+ Chọn ra 3 ch s t 9 ch s

Gi s 3 s được chn là a,b,c. Vì s cn tìm có 5 ch s mà ch có mt đúng 3 ch s khác nhau nên ta có các trường hp sau:
+Tr
ường hp 1: a xut hin 3 ln; b và c xut hin 1 ln:  s.
T
ương t khi b và c xut hin 3 ln thì mi trường hp đóng thành lp được 20 s.
+Tr
ường hơp 2: a xut hin 2 ln; b xut hin 2 ln và c xut hin 1 ln: s.
+Tr
ường hp 3: a xut hin 2 ln; b xut hin 1 ln và c xut hin 2 ln:  s.
+Tr
ường hp 4:a xut hin 1 làn; b và c mi s xut hin 2 làn:  s.
Do
đó: .
Vậy

Chn đáp án (C)

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng cắt nhau (P): 2x − y + 3z + 1 = 0 và (Q): x − y + z + 5 = 0. Đường thẳng d là giao tuyến của (P) và (Q) có phương trình là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG