Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tất cả nguyên hàm của một hàm số là: A. B. C. D.

Tất cả nguyên hàm của một hàm số f open parentheses x close parentheses equals fraction numerator 1 over denominator 2 x plus 3 end fraction là:

A. 1 half I n open parentheses 2 x plus 3 close parentheses plus C

B. 1 half I n open vertical bar 2 x plus 3 close vertical bar plus C

C. I n open vertical bar 2 x plus 3 close vertical bar plus C

D. fraction numerator 1 over denominator I n 2 end fraction open vertical bar 2 x plus 3 close vertical bar plus C

  1. 1 half I n open parentheses 2 x plus 3 close parentheses plus C

  2. 1 half I n open vertical bar 2 x plus 3 close vertical bar plus C

  3. I n open vertical bar 2 x plus 3 close vertical bar plus C

  4. fraction numerator 1 over denominator I n 2 end fraction open vertical bar 2 x plus 3 close vertical bar plus C

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng B. Áp dụng công thức nguyên hàm mở rộng:

Đáp án đúng B. 1 half I n open vertical bar 2 x plus 3 close vertical bar plus C

Áp dụng công thức nguyên hàm mở rộng:integral f open parentheses x close parentheses d x equals integral fraction numerator 1 over denominator 2 x minus 3 end fraction d x equals 1 half I n open vertical bar 2 x plus 3 close vertical bar plus C.

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG