Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số xác định trên là:

Tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số  xác định trên   là:

  1.  

  2.  

  3.  

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định Tập xác định của hàm số là với (để ). Hàm số xác định trên suy ra Vậy tập giá trị thực của m là

Hàm số xác định

 

Tập xác định của hàm số là  với  (để ).

Hàm số xác định trên  suy ra

Vậy tập giá trị thực của m là  

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có đạo hàm là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG