Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = 3 − x 3 ​ + m x 2 − 2 m x + 1 có hai điểm cực trị là

Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số  có hai điểm cực trị là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có y ′ = − x 2 + 2 m x − 2 m Xét y ′ = 0 ⇔ − x 2 + 2 m x − 2 m = 0 Để hàm số y = 3 − x 3 ​ + m x 2 − 2 m x + 1 có hai điểm cực trị thì y ′ = 0 có hai nghiệm phân biệt ⇔ △ ′ > 0 ⇔ m 2 − 2 m > 0 ⇔ [ m > 2 m < 0 ​

Chọn A

Ta có 

Xét 

Để hàm số  có hai điểm cực trị thì  có hai nghiệm phân biệt

1

Câu hỏi tương tự

T ro n g kh o ^ n g g ian O x yz , c h o m ặ t p h ẳ n g ( P ) : 2 x − y + 2 z + 16 = 0 v a ˋ m ặ t c a ^ ˋ u ( S ) : ( x − 2 ) 2 + ( y + 1 ) 2 + ( z − 3 ) 2 = 21 M ộ t kh o ^ ˊ i h ộ p c h ữ nh ậ t (...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG