Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = 3 − x 3 ​ + m x 2 − 2 m x + 1 có hai điểm cực trị là

Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số  có hai điểm cực trị là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có y ′ = − x 2 + 2 m x − 2 m Xét y ′ = 0 ⇔ − x 2 + 2 m x − 2 m = 0 Để hàm số y = 3 − x 3 ​ + m x 2 − 2 m x + 1 có hai điểm cực trị thì y ′ = 0 có hai nghiệm phân biệt ⇔ △ ′ > 0 ⇔ m 2 − 2 m > 0 ⇔ [ m > 2 m < 0 ​

Chọn A

Ta có 

Xét 

Để hàm số  có hai điểm cực trị thì  có hai nghiệm phân biệt

2

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng tọa độ, chỉ ra tập hợp tất cả những điểm M ( x , y ) có tọa độ thỏa mãn điều kiện ∣ y ∣ ≥ x − 1 x 2 − x + 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG