Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = x 2 + 1 ​ 2 x + m ​ đồng biến trên ( 0 ; + ∞ ) là:

Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số  đồng biến trên  là:

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn đáp án A Ta có: y ′ = ( x 2 + 1 ) x 2 + 1 ​ − m x + 1 ​ Hàm số y = x 2 + 1 ​ 2 x + m ​ đồng biến trên ( 0 ; + ∞ ) khi y ′ ≥ 0 với mọi x ∈ ( 0 ; + ∞ ) ⇔ − m x + 1 ≥ 0 với mọi x ∈ ( 0 ; + ∞ ) . Ta có: m = 0 ⇒ 1 ≥ 0 ⇒ − m x + 1 ≥ 0 với mọi x ∈ ( 0 ; + ∞ ) m > 0 ⇒ − m x + 1 ≥ 0 ⇔ x ≤ m 1 ​ (không thỏa mãn ycbt) m < 0 ⇒ − m x + 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ m 1 ​ . Khi đó m 1 ​ ≤ 0 ⇔ m < 0 (thỏa mãn) Vậy m ≤ 0 thì hàm số y = x 2 + 1 ​ 2 x + m ​ đồng biến trên ( 0 ; + ∞ ) .

Chọn đáp án A

Ta có: 

Hàm số  đồng biến trên  khi  với mọi 

 với mọi .

Ta có:

  •  với mọi 
  •  (không thỏa mãn ycbt)
  • . Khi đó  (thỏa mãn)

Vậy  thì hàm số  đồng biến trên .

2

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , cho tam giác ABC có A(1;0; -1), B(2;3;5)và trọng tâm G (-3;1;4). Tìm toạ độ C.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG