Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình mx+4>0 nghiệm đúng với mọi |x|<8 là

Tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình mx+4>0 nghiệm đúng với mọi |x|<8 là

  1. m

     

  2. m

  3. m

  4. m

R. Roboteacher15

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

mx+4&gt;0=&gt; m&gt; x − 4 ​ Phương trình có nghiệm đúng với mọi|x|&lt;8 =&gt; m ≥ min ( x − 4 ​ ) = f ( x ) ∀ ∣ x ∣ &lt; 8 có f'(x)= x 2 4 ​ &gt; 0 ∀ x Dựa vào bảng xét dấu ta có được m ≤ 2 1 ​

mx+4>0=> m> 

Phương trình có nghiệm đúng với mọi |x|<8

=> m

có f'(x)= 

Dựa vào bảng xét dấu ta có được m

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ bất phương trình: { 2 x + 1 ≤ 3 x 2 − 8 x + 12 ≥ 0 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG