Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tất cả các giá trị của tham số để hàm số đồng biến trên là:

Tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  đồng biến trên  là:

  1.  hoặc .

  2.  hoặc .

  3.  hoặc .

  4.  hoặc .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Hàm số đồng biến trên khoảng khi và chỉ khi Nếu + Với , ta có (vô lí) + Với , ta có (luôn đúng) Nếu Khi đó Nếu Khi đó, (vô lí) Vậy: giá trị của cần tìm là hoặc .

Ta có:

Hàm số đồng biến trên khoảng  khi và chỉ khi

Nếu

  + Với , ta có  (vô lí)

  + Với , ta có  (luôn đúng)

Nếu

Khi đó

Nếu

Khi đó,

         (vô lí)

Vậy: giá trị của  cần tìm là  hoặc .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số có mấy điểm cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG