Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tất cả các giá trị của m sao cho hàm số y = − x 3 − 3 m x 2 + 4 m đồng biến trên khoảng ( 0 ; 4 ) là:

Tất cả các giá trị của m sao cho hàm số  đồng biến trên khoảng  là:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y = − x 3 − 3 m x 2 + 4 m y ′ = − 3 x 2 − 6 m x Hàm số y = − x 3 − 3 m x 2 + 4 m đồng biến trên khoảng ( 0 ; 4 ) ⇔ f ′ ( x ) > 0 , ∀ x ∈ ( 0 ; 4 ) ⇔ − 3 x 2 − 6 m x > 0 , ∀ x ∈ ( 0 ; 4 ) ⇔ − 3 x 2 > 6 m x , ∀ x ∈ ( 0 ; 4 ) ⇔ − m > 2 x ​ , ∀ x ∈ ( 0 ; 4 ) ⇔ − m ≥ 2 ⇔ m ≤ − 2 Vậy m ≤ − 2

Hàm số  đồng biến trên khoảng 

,

 

,

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG