Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định là

Tập xác định begin mathsize 18px style y equals left parenthesis negative x squared plus 6 x minus 8 right parenthesis to the power of square root of 2 end exponent end style là

  1. begin mathsize 18px style D equals left parenthesis 2 semicolon 4 right parenthesis end style

  2. begin mathsize 18px style D equals left parenthesis negative infinity semicolon 2 right parenthesis end style

  3. begin mathsize 18px style D equals left parenthesis 4 semicolon plus infinity right parenthesis end style

  4. begin mathsize 18px style D equals straight real numbers end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Viết lại biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ a . 4 x 2 3 x ​ ​ ( x > 0 ) b . 5 ( a b ​ ) . 3 b a ​ ​ ​ ; ( a > 0 , b > 0 ) c . 3 3 2 ​ . 3 3 2 ​ 3 3 2 ​ ​ ​ ​ d . a a a a ​ ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG