Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định D của hàm số là

Tập xác định D của hàm số begin mathsize 18px style y equals ln left parenthesis x cubed minus 4 x squared right parenthesis end style là

  1. begin mathsize 18px style D equals open parentheses negative infinity semicolon 4 close parentheses backslash open curly brackets 0 close curly brackets end style

  2. begin mathsize 18px style D equals open parentheses negative infinity semicolon 4 close parentheses end style

  3. begin mathsize 18px style D equals open parentheses 4 semicolon plus infinity close parentheses end style

  4. begin mathsize 18px style D equals open curly brackets 0 close curly brackets union open parentheses 4 semicolon plus infinity close parentheses end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định khi và chỉ khi .

Hàm số begin mathsize 18px style y equals ln left parenthesis x cubed minus 4 x squared right parenthesis end style  xác định khi và chỉ khi

 begin mathsize 18px style x cubed minus 4 x squared greater than 0 left right double arrow x squared open parentheses x minus 4 close parentheses greater than 0 end style

begin mathsize 18px style left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x not equal to 0 end cell row cell x greater than 4 end cell end table left right double arrow x greater than 4 close end style .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định của hàm số

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG