Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định D của hàm số y = 2 x − 1 ​ + ln ( 1 − x 2 ) là

Tập xác định D của hàm số  là

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D ĐKXĐ { 2 x − 1 ⩾ 0 1 − x 2 > 0 ​ ⇔ { x ⩾ 2 1 ​ − 1 < x < 1 ​ ⇔ 2 1 ​ ⩽ x < 1 ⇒ D = [ 2 1 ​ ; 1 )

Chọn D

ĐKXĐ 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị của tham số để hàm số: y = x 3 + 3 x 2 + m x + m chỉ nghịch biến trên một đoạn có độ dài bằng 3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG