Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định D của hàm số y = ( x − 1 ) π là

Tập xác định D của hàm số  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Vì π  ∈ Z nên điều kiện là x − 1 > 0 ⇔ x > 1 Vậy D = ( 1 ; + ∞ )

Chọn B

 nên điều kiện là 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x + 2 2 x − 6 ​ là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG