Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là ?

Tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals log subscript 2 open parentheses fraction numerator 1 minus x over denominator 3 x plus 2 end fraction close parentheses end style là ?

  1. begin mathsize 18px style open square brackets negative 2 over 3 semicolon 1 close square brackets end style

  2. begin mathsize 18px style open parentheses negative 2 over 3 semicolon 1 close parentheses end style

  3. begin mathsize 18px style open parentheses negative infinity semicolon minus 2 over 3 close parentheses union open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses end style

  4. begin mathsize 18px style left parenthesis negative infinity semicolon minus 2 over 3 right square bracket union left square bracket 1 semicolon plus infinity right parenthesis end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số xác định khi: . Vậy tập xác định của hàm số là: .

Hàm số begin mathsize 18px style y equals log subscript 2 open parentheses fraction numerator 1 minus x over denominator 3 x plus 2 end fraction close parentheses end style  xác định khi: begin mathsize 18px style fraction numerator 1 minus x over denominator 3 x plus 2 end fraction greater than 0 end stylebegin mathsize 18px style left right double arrow negative 2 over 3 less than x less than 1 end style .

Vậy tập xác định của hàm số là: begin mathsize 18px style D equals open parentheses negative 2 over 3 semicolon 1 close parentheses end style .

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG