Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là

Tập xác định của hàm số begin mathsize 18px style y equals log fraction numerator 3 minus x over denominator x minus 1 end fraction end style là

  1. begin mathsize 18px style open parentheses 3 semicolon plus infinity close parentheses end style

  2. begin mathsize 18px style open parentheses 1 semicolon 3 close parentheses end style

  3. begin mathsize 18px style open parentheses negative infinity semicolon 1 close parentheses union open parentheses 3 semicolon plus infinity close parentheses end style

  4. begin mathsize 18px style straight real numbers backslash open curly brackets 1 close curly brackets end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện hàm số có nghĩa là .

Điều kiện hàm số có nghĩa là begin mathsize 18px style fraction numerator 3 minus x over denominator x minus 1 end fraction greater than 0 left right double arrow x element of open parentheses 1 semicolon 3 close parentheses end style .

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG