Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là :

Tập xác định của hàm số y equals fraction numerator 1 over denominator square root of log subscript 0 comma 5 end subscript x end root end fraction là :

  1. open parentheses 0 semicolon 1 close parentheses

  2. open parentheses 1 half semicolon plus infinity close parentheses

  3. open parentheses 0 semicolon 1 half close parentheses

  4. open parentheses 1 semicolon plus infinity close parentheses

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định : Từ đó suy ra tập xác định là .

Điều kiện xác định :

Từ đó suy ra tập xác định là D equals open parentheses 0 semicolon 1 close parentheses .

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng để hàm số sau có tập xác định là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG