Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tập xác định của hàm số là :

Tập xác định của hàm số y equals left parenthesis 2 x minus x squared right parenthesis to the power of 2 over 3 end exponent là :
 

  1. straight real numbers backslash open curly brackets 0 semicolon 2 close curly brackets

  2. left parenthesis 0 semicolon 2 right parenthesis

  3. straight real numbers

  4. T equals left parenthesis negative infinity semicolon 0 right parenthesis union left parenthesis 2 semicolon plus infinity right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì nên điều kiện xác định của hàm số là . Vậy tập xác định của hàm số là .

2 over 3 not an element of straight real numbers  nên điều kiện xác định của hàm số y equals left parenthesis 2 x minus x squared right parenthesis to the power of 2 over 3 end exponent  là 2 x minus x squared greater than 0 left right double arrow 0 less than x less than 2 .

Vậy tập xác định của hàm số là D equals left parenthesis 0 semicolon 2 right parenthesis .

1

Câu hỏi tương tự

Tất cả nguyên hàm của một hàm số là: A. B. C. D.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG